Frostskydd är nyckeln!

2015-09-30

Skärgårdsö får kommunalt vatten och avlopp

Telegrafholmen är en vacker ö med fin skärgårdsnatur, granne med den större och livligare ön Sandhamn. Markägaren KSSS har i samarbete med Värmdö Kommun och en extern exploatör låtit bygga 40 små fritidshus utan tomtareal, mitt på ön. Husen ingår i bostadsrättsföreningen Sandhamn Telegrafholmen.

Eftersom miljön är känslig har det funnits en hel del myndighetskrav för exploateringen. Att anlägga ett avlopps­nät med självfall på ön hade krävt att man sprängde djupa schaktgravar, något som till varje pris skulle undvikas eftersom man ville skona skog och mark. Det fanns också krav att bostadsrätterna, från huskropp, via spänger till rördragningar skulle smälta in i skärgårds­miljön på ett estetiskt sätt.

Hur får man ett avloppssystem och rördragningar att bli ett med naturen?

Det handlade nämligen inte bara om husen, dess arkitektur och materialval. Huskropparna skulle samverka med andra lösningar som dricksvattenledning, el, avlopp och sophantering. Vatten skulle komma någonstans ifrån och avloppsvatten skulle ledas ner till reningsverket. När sprängningsmöjligheterna var så begränsade, skulle man vara tvungen att behöva trampa på ledningarna på väg till sitt hus efter morgondoppet?

På uppdrag av Pampas Marina som har total­entreprenad för projektet och TM Anläggning, som är underentreprenör, bad man Skandinavisk Kommunalteknik göra en VA-­utredning och komma med ett förslag på en alternativ VA-lösning.

Tryckavlopp där det hör hemma

Skandinavisk Kommunalteknik gör inte enbart­ VA-utredningar utan är också specialister på att lösa knepiga avloppsproblem, främst genom trycksatta lösningar. Fördelen med ett tryckavloppssystem är att ledningsnätet kan följa topografin och finns det begränsningar vad gäller schakt, kan man lägga ledningarna hur grunt som helst om man bara frostskyddar dem.
Ledningsnätet på Telegrafholmen ligger frostskyddat, direkt på marken, väl dolt under spänger, från varje huskropp hela vägen ner till reningsverket. Varje hus har en frostskyddad egen tallbarsgrön pumpstation som smälter fint in i miljön enligt den kravspeci­fikation som fanns i uppdraget. Spillvattnet leds via en självfallsledning från huset ner till tanken och trycks sedan vidare via en frostskyddad tryckledning. LPS-systemet är skapat och ­dimensionerat för att klara tuff belastning på sommaren och lugnare användning på vintern då färre är ute på ön. Under sommaren har husägarna till husen börjat flytta in.

Göteborgs Stad, havet och avloppstekniker!

2015-09-07

Tryckavlopp är kanske inte den första vatten- och avloppslösningen man tänker på för en storstad som Göteborg, med vackra höghus och ett spårvagnssystem som minskar avståndet mellan olika stadsdelar. Förmodligen tänker man inte ens tanken på var avloppet tar vägen, när man promenerar i solgasset på Avenyn.

Men, Göteborgs Stad är mer än bara stadskärnan med ett konventionellt självfallssystem. Det finns områden med glesare bebyggelse utanför staden, nära havet som tillhör Göteborg, till exempel Näset, ”Kössö”, Andalen och Brännö. I sådana områden, med relativt gles bebyggelse och närhet till havet, kan ett tryckavloppssystem vara både mer ekonomiskt fördelaktigt och skonsammare för miljön än ett konventionellt självfallssystem.

Kommunen tar ansvar

Att Göteborgs Stad kan tryckavlopp är ingen hemlighet. Redan i början på 90-talet fanns det områden som anslöts till Göteborgs Stads kommunala vatten och avloppsnät via tryckavlopp. På den tiden, innan den ”nya” vattentjänstlagen trädde i kraft, fick brukaren skriva ett avtal med Göteborgs stad och själv ta ansvar över pump och tank som stod på fastighetsägarens tomt. Nu är det kommunen som både driftsätter systemet och tar ansvar över pumpstationen när en nybyggd villa ska ansluta sig till det kommunala nätet.

Vi frågar Bo Karlsson som är byggkontrollant på Göteborgs Stad, Kretslopp & Vatten hur det går till vid driftsättning av en LPS-pump när de skall anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Driftssättning

Bo berättar att han har en samordnande roll inför en driftsättning vid nybyggnationer, där många olika kompetenser blir engagerade. Till exempel elektriker, VA-ingenjörer, konsulter, någon från Skandinavisk Kommunalteknik som levererar tryckavloppssystemet och tekniker som har koll på ledningsnätet. Det är viktigt att de som har grävt och installerat pumpstationen vet vilka parametrar som måste vara uppfyllda innan man driftsätter systemet. Att inte kunna utföra det man ska på grund av att någon har missat något – det kostar för mycket pengar. Därför är Bo noga med att ha kontakt med entreprenörerna och stämma av att de har följt checklistan innan det är dags för driftsättning.

Vi frågar Bo vad han tycker om LPS-tryckavloppsystem? Bo ler innan han svarar.

-Största fördelen är att det är en helhetslösning. Varje fastighet har samma typ av pump som samsas om samma tryckledning. Tekniken är beprövad och pålitlig. Lösningen är i det närmaste underhållsfri, så sett ur ett större perspektiv, är driftkostnaderna minimala.

 

Bilden är tagen av Biketommy i Panoramio