Näsudden valde LPS

2018-02-23

Fritidshusområde utanför Piteå valde LPS-tryckavloppssystem för pumpning av sitt avloppsvatten, 4 km, utan risk för bräddning.

Näsudden är ett fritidshusområde, med allt fler permanentboende, i Piteås skärgård. Områdets unika natur med en kombination av landhöjning, orördhet och långgrunda stränder har gjort att växt- och djurlivet flödar.  Området var därför känsligt ur en miljösynpunkt. Näsuddens samfällighet valde därför fungerande avloppslösning för sina boende som kunde skydda miljön och samtidigt var ekonomiskt försvarbar.

Roland Sandberg var initiativtagaren till att väcka frågan om en fungerande vatten- och avloppslösning till de boende i området. Intresset var stort.

”Självfall var inget alternativ” berättar Roland och förklarar att sträckan var för lång och höjdskillnaden från början till slut endast var 10 meter. ”Men vi behövde få mer kunskap om hur ett tryckavloppssystem fungerade”, fortsätter Roland.

Det har varit viktigt att systemet har varit anpassningsbart eftersom flödena i ledningarna har varierat över år och säsonger. ”Vi jämförde kostnaden för ett tryckavloppssystem mot en infiltrationsanläggning innan vi valde LPS tryckavloppssystem eftersom vi slapp underhåll. (LPS är en förkortning för low pressure sewer systems och den svenska neutrala översättningen är lätt trycksatt avlopp LTA).

När Skandinavisk Kommunalteknik dimensionerade och projekterade systemet för Näsudden behövde man ta hänsyn till den känsliga miljön, den säsongsbetonade ledningsbelastningen och ledningssträckan till kommunens anslutningspunkt. På sommaren flyttade fritidshusägarna ut till Näsudden och ökade belastningen på systemet dramatiskt. På vintern däremot var belastningen i det närmaste obefintlig. Endast några få permanentboende. Dessutom skulle ledningen passera ett sjödrag med litet vattendjup, vilket väckte en del funderingar.

Teknik och ekonomi i ett!

Hjärtat i LPS tryckavloppssystem är skruvpumpen. Skruvpumpen har en brant pumpkurva som ger ett konstant flöde oberoende av tryck. Oberoende vilka fastigheter som är anslutna till ledningsnätet, kommer skruvpumpen med dess hydrauliska egenskaper kunna trycka ut spillvattnet ut i ledningsnätet. Det är unikt för skruvpumpen och särskiljer sig från andra pumptekniker med flackare kurva där flödet varierar kraftigt beroende på mottryck.

Skruvpumpens stator är flexibel och klarar att pumpa mot olika driftspunkter, vilket är en viktig egenskap i just omvandlingsområden där systemet kan ha mycket varierad belastning. Det är viktigt att ta hänsyn till det när man dimensionerar ett system. Eftersom skruvpumpen kan pumpa mot olika driftspunkter kan man ha mindre dimension på ledningen. Det är ekonomiskt fördelaktigt. Det påverkar alla kostnader för VA-material.

Systemet har varit i drift i 4 år nu.

 

 

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät

2018-02-12

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka…

I hela landet pågår en process bland alla kommuners miljö och hälsokontor att kartlägga var de dåliga avloppen finns och se till att de som inte håller måttet åtgärdas. Allt som oftast hinner kommunerna inte med att utvidga sina verksamhetsområden i den takt som avloppen döms ut. De boende måste därför ta saken i egna händer, bilda VA-föreningar och påbörja ett relativt omständligt arbete med att förena intresserade, etablera kontakt med kommunen, söka bidrag, söka tillstånd, göra kalkyler och påbörja ett mer eller mindre omfattande projekt att få ett fungerande vatten och avloppssystem till sina områden. För att lyckas med ett projekt av den här kalibern krävs den energi som eldsjälar har och knyta till sig bra samarbetspartners.

6 föreningar i Kungsbacka samarbetar i ett stort VA-projekt

Områden som Dugatorp, Skår, Bykärrs, Förlanda, Gällinge by, Gödatorp, Idala och fastigheter på Stockaredsvägen fick sina avloppslösningar granskade av Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka 2012. Cirka 60-70 % av de enskilda avloppen dömdes ut. Kommunen hade inte möjlighet att utöka sitt verksamhetsområde i samma takt som avloppen skulle åtgärdas. Det var startskottet på en lång process för de cirka 550 fastighetsägare i områdena att ta saken i egna händer.

En förutsättning var att kommunen byggde överföringsledning till Gällinge

För att kunna förse de sydöstra delarna av Kungsbacka kommun med vatten och avlopp såg kommunen till att bygga överföringsledningar till Gällinge så att kringliggande områden skulle kunna ansluta sig utan att kommunen utökade sitt verksamhetsområde. Men det var naturligtvis inte bara att koppla på sig på ledningsnätet vid anslutningspunkten.

Tänk efter före

Att planera och projektera för en hållbar infrastruktur för nästan 550 fastigheter i olika byar, med möjlighet att förtäta i framtiden, kräver eftertanke, eftersom det också är ett stort ekonomiskt åtagande. I det här fallet handlade det om att anlägga fiber i schaktgraven, men för vissa sträckor skulle även el anläggas tillsammans med vatten och avloppssystemet. Allt för att bygga för framtiden.

Men dimensioneringen då?

Föreningarna samarbetar med en gemensam avloppsledning på ungefär 400 meter till den förgrenar sig till tre separata ledningar till de olika områdena. Vattnet leds genom 3 ledningar direkt från anslutningspunkten.

När man dimensionerar ett projekt av den här storleken behöver man göra en beräkning över det förväntade flödet i ledningen, som kan variera en hel del över året. Under påsk, midsommar och julledigheten belastas oftast nätet i mycket större utsträckning än övriga dagar och helger. Ledningsnätets dimension måste optimeras just med hänsyn taget till antal brukare och hur långt avloppet skall transporteras till den kommunala anslutningspunkten. En ledning som har för stor dimension och för låg flödeshastighet riskerar att ”klogga igen” på grund av sedimentation. En för liten dimension med hög flödeshastighet ger ökade friktionsförluster. I långa ledningsnät vill man hålla nere dimensionerna, både för att minimera uppkomsten av sediment, men även för att minimera eventuell svavelväteproduktion. I strävan efter detta ställs högre krav på fastigheternas enskilda pumpstationer, som därmed måste klara av det högre systemtrycket och de olika driftsituationerna.

När man dimensionerar ett nät vill man få ett så ”bra” flöde som möjligt och använda en pump som är optimerad för den här typen av system. Varje komponent som används ska vara väl anpassad för att fungera tillsammans i systemet.

Skandinavisk Kommunalteknik har projekterat och dimensionerat systemlösningen för VA-föreningarna. Man har kalkylerat med att områdena ska kunna förtätas utan att det påverkar systemets höga driftsäkerhet.

Installation inne på fastighet kommer att ske under 2018.