Intervju med Eric LaCoppola

2017-10-31

Se intervju med Eric LaCoppola, VD på Environment One Corporation (E/One), som berättar om det långsiktiga förhållandet med SKT, (Skandinavisk Kommunalteknik AB) om vidareutveckling av LPS-systemet (Low Pressure Sewer System) och utveckling på framtida marknader.

 

Artikel i almedalen.se

2017-07-04

Teknik från SKT löser glesbygdens avloppsproblem

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. Enligt Torbjörn Jansson, vd för Skandinavisk Kommunalteknik, finns dock lösningen på problemet redan på marknaden.
– Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger han.

Läs hela artikeln>>>

Avloppsvatten över berg och djupa dalar

2017-06-21

Branta backar och högt grundvatten kan göra det svårt eller rent av omöjligt att installera avloppsledningar på ett konventionellt sätt. I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.

Kolding kommun är väldigt populärt bland mountainbikeåkare. På flera platser i kommunen stiger och faller marknivån med 40-50 meter inom en kilometer. Skogen och fjorden skapar en vacker ram runt de utmanande backarna. Söder om staden Kolding ligger till exempel Skamlingsbanken, som med sina 113 meter över havet är Sønderjyllands högsta punkt, och dessutom en fantastisk utsiktsplats.

Riktigt så romantisk är inte situationen för Koldings allmännyttiga företag Blue Kolding, som har uppgiften att leda bort spillvatten från de utspridda fastigheterna inom kommunen. Konventionella gravitationsledningar måste anläggas orealistiskt djupt för att kompensera för det backiga landskapet och få tillräckligt med fall mot det centrala reningsverket. Byar och glesbebyggda områden i Kolding kommun har därför traditionellt varit anslutna till lokala minireningsverk, gödselbrunnar och septiktankar.

Vattenverksteknologi

Över hela landet införs kontinuerligt hårdare miljökrav i samband med avloppshantering för markägare och krav för anslutning till de kommunala ledningarna. Sedan 2007 har Kolding kommun systematiskt infört trycksatta avloppsledningar som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar. Trycksatta avlopp kan leda bort spillvatten oberoende av topografin och fungerar utmärkt i områden med högt grundvatten och över långa avstånd till huvudledningar och reningsverk. Projektledare och maskiningenjör Kurt Bengtsen från BlueKolding berättar:

”Man kan jämföra ett trycksatt avloppssystem med ett omvänt vattenverk. På vattenverket har man en gemensam plats varifrån man pumpar ut vatten till alla fastigheterna. Här har vi i stället en massa små pumpar som pumpar in spillvattnet till ett gemensamt rörsystem som i sin tur leder till reningsverket.  Alla hus har sin egen pump.  Rören blir större och större allt eftersom man kommer närmare reningsverket. Det är alltså egentligen samma teknologi som man hade använt om det hade gällt vattenförsörjning, fast med avlopp i stället” säger Kurt Bengtsen.

Miljöaspekter och grundvatten

Cirka 30 kilometer trycksatta avloppsledningar installeras i Kolding kommun varje år. Just nu är 1600 åretruntbostäder anslutna till det centrala avloppsnätet.

”Tidigare använde man till exempel septiktankar, men de börjar försvinna av miljöskäl. Vi vill helst inte ha spillvatten över grundvatten. Sötvattensjöar är känsliga för fosfor som finns i bland annat tvättmedel. Det lägger sig som en hinna, och precis när vi tror att vi har blivit av med det, kommer det tillbaka igen” säger Kurs Bengtsen.

Projektmålet är 2200 åretruntbostäder – och därefter ska BlueKolding börja titta på fritidsbostäderna i kommunen. Idag släpper fler än 100 000 fritidsbostäder i Danmark fortfarande ut spillvatten utanför avloppsnätet.

”Det kommer nya vattenmiljöplaner med fokus på badvattenkvaliteten och Blå Flagg, och det kommer snart att krävas att vi ansluter sommarstugorna” säger Kurt Bengtsen.

Enklare anläggningsarbete

LPS-tryckavloppsnätet produceras av byggkoncernen SKT med huvudsäte i Sverige. Systemet består i all sin enkelhet av en pump och en uppsamlingsbrunn vid varje fastighet, samt tryckledningar som kan kopplas till flera hushåll vid behov. Närmast de enskilda hushållen är rören endast 32 mm i diameter, och det innebär att själva anläggningsarbetet kan utföras med mycket mindre åverkan än traditionella avloppsarbeten. Ledningarna läggs ner med en kabelplog eller med hjälp av styrd borrning under vägar, privata trädgårdar och liknande. ”Vi gräver i stort sett inte någonting, bara precis

där vi ska samla rören. Det är definitivt det snabbaste sättet som dessutom innebär minst obehag för grannarna” berättar Kurt Bengtsen.

De kommunala miljölagarna medför annars normalt stora och dyra anläggningsarbeten om arbetet överhuvudtaget är möjligt. ”Det är vår uppgift att erbjuda avloppslösningar om kommunen utfärdar ett påbud, men vi får inte göra det dyrare än i staden, så egentligen är det en förlustaffär för oss. Det skulle emellertid vara mycket dyrare att anlägga ett konventionellt avloppssystem, och på många platser hade det inte heller varit tekniskt möjligt, om det till exempel finns uppförsbackar” berättar Kurt Bengtsen.

Det rätta flödet

De små dimensionerna i rören kan dock leda till systemets största nackdel: Blockerade rör. Det krävs mycket lite underhåll av ledningarna, men de måste installeras korrekt, så att det finns tillräckligt med vatten i systemet, berättar Kurt Bengtsen.

”Folk använder mycket mindre vatten än förr, och det bor färre personer i husen. Hushållen är helt enkelt mindre. Därför måste systemet dimensioneras korrekt, så att det inte blir stopp i rören. Vi kan även se att vattenförbrukningen i hushållen minskar när de blir anslutna till ledningsnätet och måste betala avloppsavgifter. Det är ju skillnad på att betala två och 40 kronor per kubikmeter” säger Kurt Bengtsen.

På landsbygden måste BlueKolding även beakta att husen kan stå tomma i samband med försäljningar, eller att de helt enkelt kan bli övergivna.

”Det är en utmaning om husen står tomma, och det gör de ju ibland här ute på landet – upp till vart tionde hus är faktiskt obebott. Det är ett större problem här än inne i städerna – där märker man inte om ett av husen står öde. Det kan skapa problem på de enskilda ledningarna, eftersom det krävs ett bra flöde i systemet, men då kör vi en förebyggande sköljning” avslutar Kurt Bengtsen.

Av Signe Lund

Översättning: EasyTranslate

Originalartikel i Maskinmesteren

 

 

 

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät

2017-05-16

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka…

I hela landet pågår en process bland alla kommuners miljö och hälsokontor att kartlägga var de dåliga avloppen finns och se till att de som inte håller måttet åtgärdas. Allt som oftast hinner kommunerna inte med att utvidga sina verksamhetsområden i den takt som avloppen döms ut. De boende måste därför ta saken i egna händer, bilda VA-föreningar och påbörja ett relativt omständligt arbete med att förena intresserade, etablera kontakt med kommunen, söka bidrag, söka tillstånd, göra kalkyler och påbörja ett mer eller mindre omfattande projekt att få ett fungerande vatten och avloppssystem till sina områden. För att lyckas med ett projekt av den här kalibern krävs den energi som eldsjälar har och knyta till sig bra samarbetspartners.

6 föreningar i Kungsbacka samarbetar i ett stort VA-projekt

Områden som Dugatorp, Skår, Bykärrs, Förlanda, Gällinge by, Gödatorp, Idala och fastigheter på Stockaredsvägen fick sina avloppslösningar granskade av Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka 2012. Cirka 60-70 % av de enskilda avloppen dömdes ut. Kommunen hade inte möjlighet att utöka sitt verksamhetsområde i samma takt som avloppen skulle åtgärdas. Det var startskottet på en lång process för de cirka 550 fastighetsägare i områdena att ta saken i egna händer.

En förutsättning var att kommunen byggde överföringsledning till Gällinge

För att kunna förse de sydöstra delarna av Kungsbacka kommun med vatten och avlopp såg kommunen till att bygga överföringsledningar till Gällinge så att kringliggande områden skulle kunna ansluta sig utan att kommunen utökade sitt verksamhetsområde. Men det var naturligtvis inte bara att koppla på sig på ledningsnätet vid anslutningspunkten.

Tänk efter före

Att planera och projektera för en hållbar infrastruktur för nästan 550 fastigheter i olika byar, med möjlighet att förtäta i framtiden, kräver eftertanke, eftersom det också är ett stort ekonomiskt åtagande. I det här fallet handlade det om att anlägga fiber i schaktgraven, men för vissa sträckor skulle även el anläggas tillsammans med vatten och avloppssystemet. Allt för att bygga för framtiden.

Men dimensioneringen då?

Föreningarna samarbetar med en gemensam avloppsledning på ungefär 400 meter till den förgrenar sig till tre separata ledningar till de olika områdena. Vattnet leds genom 3 ledningar direkt från anslutningspunkten.

När man dimensionerar ett projekt av den här storleken behöver man göra en beräkning över det förväntade flödet i ledningen, som kan variera en hel del över året. Under påsk, midsommar och julledigheten belastas oftast nätet i mycket större utsträckning än övriga dagar och helger. Ledningsnätets dimension måste optimeras just med hänsyn taget till antal brukare och hur långt avloppet skall transporteras till den kommunala anslutningspunkten. En ledning som har för stor dimension och för låg flödeshastighet riskerar att ”klogga igen” på grund av sedimentation. En för liten dimension med hög flödeshastighet ger ökade friktionsförluster. I långa ledningsnät vill man hålla nere dimensionerna, både för att minimera uppkomsten av sediment, men även för att minimera eventuell svavelväteproduktion. I strävan efter detta ställs högre krav på fastigheternas enskilda pumpstationer, som därmed måste klara av det högre systemtrycket och de olika driftsituationerna.

När man dimensionerar ett nät vill man få ett så ”bra” flöde som möjligt och använda en pump som är optimerad för den här typen av system. Varje komponent som används ska vara väl anpassad för att fungera tillsammans i systemet.

Skandinavisk Kommunalteknik har projekterat och dimensionerat systemlösningen för VA-föreningarna. Man har kalkylerat med att områdena ska kunna förtätas utan att det påverkar systemets höga driftsäkerhet.

Många delar ska vara i drift under i slutet 2017 och installation inne på fastighet kommer att ske under 2018.

 

Göteborgskontoret växer!

2017-03-21

Skandinavisk Kommunalteknik i Göteborg växer och flyttar till större lokaler från och med 3 april. Här kan ni hitta oss!

Adress

Skandinavisk Kommunalteknik Göteborg

Krokslätts fabriker 45

431 37 Mölndal

Växel Gbg; 031-797 13 80

 

Svante Hagman 031-797 13 84

Dennis Samuelsson 031-797 13 81

Angelica Sylvan 031-797 13 82

Jennifer Ringsby 031-797 13 83

Sandra Åhsberg 031-797 13 85

Gabriella Rydgren 031-797 13 86