Miljödirektiv och regelverk

VA-verksamheten regleras av två överordnade direktiv, Miljöbalken (1998:808) och Vattendirektivet (2000/60/EG). Miljöbalken ska tillämpas så att;

  • människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  • värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras,
  • mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
  • återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi
  • främjas så att ett kretslopp uppnås.

Vattendirektivet syftar till att etablera en ram för enhetliga regler på EU-nivå för skydd av europeiska vatten så som; sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Dock inte hav. Det handlar främst om att förbättra vattenrelaterat miljöarbete genom en gemensam lagstiftning för vatten.

De övergripande direktiven har fått genomslag i nationell lagstiftning som exempelvis Plan och Bygglagen (PBL) som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser för alla kommuner, som är skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Exempel på den mest relevanta standarden för tryckavloppsområdet i Europa heter EN1671, som vi följer.