Självfall

Rörledning anläggs med lutning. En självfallsledning skall förläggas med minsta lutning ca 1 cm per meter. Om terrängen är kuperad och det finns stora höjdskillnader och avstånd längre än 30 meter mellan fastigheterna blir det en utmaning att anlägga ett självfallssystem. Kostnaderna för sprängning och schakt hotar att skjuta i höjden. Det behövs anläggas mellanpumpstationer för att pumpa avloppet vidare till reningsverket.

Spillvatten

Spillvatten är samma sak som avloppsvatten. Det kommer i huvudsak från toaletten (svartvatten), tillsammans från bad, disk och tvätt. (BDT-vatten eller gråvatten)

Trycksatt avloppsledning

En trycksatt avloppsledning/spillvattenledning har mindre dimension än en självfallsledning. Hur stor dimension den trycksatta ledningen skall ha beror på det uppskattade flödet i ledningen och antal brukare.

Omvandlingsområden

Allt fler väljer att bo permanent i sina fritidshus. När fritidshus blir permanentboende brukar man kalla det för omvandlingsområden. Många fritidshus har inte avloppslösningar som är dimensionerade för permanentboende. Det är ett känt faktum att fastigheter får sina avloppslösningar utdömda av miljö och hälsa. Det är då kommuner och enskilda fastighetsägare tittar på mer hållbara avloppslösningar.

Så här kan ett område med tryckavlopp se ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläckage i ett självfallssystem

Självfallsledning är inte 100 % täta. Tränger in dagvatten i ledningsnätet. Vid stora regnfall kan det resultera att inläckaget är så stort att huvudledningsnätet blir fyllda. Risk att mängden avloppsvatten i ledningsnätet tränger upp i villans golvbrunn och orsakar kostsamma vattenskador.

Vid för stora nederbördsmängder klarar inte reningsverk att hantera mängden spillvatten. Det gör att de måste bredda ut sjöar och vattendrag.

Till skillnad från ett tryckavloppssystem som per definition har ett slutet ledningssystem. Inget ovidkommande dagvatten kan läcka in och inget avloppsvatten kan läcka ut.