Frostskydd av VA-ledningar

I början av 70-talet, introducerade vi LPS-tryckavloppssystem i Skandinavien. Det blev då möjligt att låta VA-ledningarna följa topografin utan att vara bunden till att ha ett fall. Kostnaden för schakt- och sprängningsarbete minskades radikalt då ledningarna kunde läggas grunt.

Frostskyddade va-ledningar

En ledningsförläggning ovan frostfritt djup kräver någon form av frostskydd för att förhindra frysning. Skandinavisk Kommunalteknik AB har tillsammans med svensk- och norsk byggforskning, svenska kommuner samt materialleverantörer utvecklat tekniken för grunt förlagda ledningar, så kallad ”lätt kommunalteknik”. Ingående material och frostskyddets utformning är av största vikt för en långsiktig bra lösning.

Isolerlåda för minimal schakt

Många faktorer spelar in vid valet av frostskydd. Jordart, Klimatzon, tillskottsvärme, snöförekomst och estetiska aspekter. Frostskyddslåda Grundförlagt VAKostnaden är förstås en mycket viktig parameter och den styrs i hög grad av schaktmängd och bergförekomst.

För att få en minimal schakt är LPS-frostskyddssystem är baserad på förläggning i en ”sluten” isolerlåda med en frostskyddskabel. På så vis gör man sig oberoende av en svårförutsägbar tillskottsvärme från mark eller ledningar.
Isoleringen är extruderad cellplast vilket innebär att den inte drar åt sig vatten med tiden. Lådan är fylld med sand kring ledningarna för att ackumulera värmen från dessa. Vid normalt flöde i VA-ledningarna tillförs tillräcklig tillskottsvärme för att hålla lådan frostfri.

WEB-Tryckavlopp_Grundförläggning_frostskydd-HRES

Frostskyddskabel

Om flödet, dvs. tillskottsvärmen, uteblir under en längre tid säkras tillskottsvärmen av frostskyddskabeln. Frostskyddskabeln styrs lämpligast genom tidur eller termostat. För att bestämma vilken effekt som måste tillföras för att frostskydda en ledning, måste faktorer som rörets längd, diameter, isolering, material, geografisk placering etc, beaktas.

Komplett system

För LPS-tryckavloppssystem och renvatten har vi utvecklat ett komplett system med standardisolerlådor, frostskyddskablar och styrsystem, både för huvudledningar och ledningar på fastigheten. Vi kan självklart även hjälpa till med andra dimensioner och frostskydd av självfallsledningar om så behövs.

Läs mer om LPS Frostskydd i vår broschyr