Berglärkan, Göteborg

Berglärkan är ett nyexploaterat småhusområde beläget på ett höjdparti i västra Göteborg med utsikt över hamninloppet och Göteborgs södra skärgård. Området omfattar 95 enfamiljshus och är kraftigt kuperat. Marken består så gott som uteslutande av berg.

En konventionell VA-lösning grundad på självfallsledningar för avlopp var visserligen tekniskt genomförbar men hade inneburit mycket höga kostnader på grund av stora schaktdjup i berg om ledningarna lagts ovanför husen. Eller så hade det inneburit allvarliga ingrepp i miljön om man lagt dem nedanför i den bergterräng som det var mycket angeläget att spara. Ett självfallssystem hade dessutom behövt kompletteras med ett par avloppspumpstationer.

Lösningen blev i stället ett LPS-system.

Tryckavlopps- och vattenledningarna ligger i gemensam isoleringslåda och tillsammans med el- och teleförsörjningen ca 800 mm under färdig vägyta. Dagvatten uppsamlas från hårdgjorda ytor i rännstensbrunnar och takvatten leds via utkastare och infiltrationsbrunnar samma väg som övrigt dagvatten. Man har på detta sätt bibehållit vattenbalansen inom området samtidigt som dyra dagvattenledningar och koncentrerade dagvattenutsläpp undvikits.