Avloppsnät för kommuner och samfälligheter

När man planerar och dimensionerar ett avloppsnät måste man ta hänsyn till en rad parametrar innan man bestämmer sig för den Avlopsnätmest lämpade metoden. Ett konventionellt system innebär att avloppsvattnet från hushållen transporteras med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. I tätbebyggda områden är det den vanligaste metoden.

När det gäller glesbebyggda områden nära strandkanten, områden med bergig-, flack- eller kuperad terräng brukar ett trycksatt avloppsnät vara det bästa alternativet, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I ett trycksatt avloppsnät använder man mindre dimensioner på rören. Ledningarna följer topografin och kan minimera dyra schaktkostnader. Ledningarna kan dessutom läggas grunt med frostskydd för att ytterligare minimera schaktdjupet. Varje fastighet som är anslutet till ledningsnätet har en egen pumpstation som pumpar spillvattnet ut i ledningsnätet och därifrån vidare till ett kommunalt eller samfällt reningsverk.