Principer – dimensionering tryckavloppssystem

Dimensioneringsprincipen i Skandinavisk Kommunaltekniks Tekniska Handbok är densamma som gäller för dricksvattennät och självfallssystem (P90). LPS tryckavloppssystem följer de kriterier som är angivna enligt Europeisk standard för PSS (Pressure sewerage system) EN 1671. Läs mer på SIS hemsida>>>

Det finns en mängd olika dimensioneringsprinciper för tryckavloppssystem, t ex;

  • Statistisk metod
  • Maximiflödes metod

Förutom dimensioneringsprincip påverkar pumpens hydraulik dimensioneringen, det är trots allt pumpen som är ”hjärtat” i ett tryckavloppssystem.

När det gäller pumpens hydraulik måste man ta hänsyn både till tryckkapacitet och flödeskapacitet. Detta hänger ihop då ett visst flöde kan levereras till ett visst tryck. Att leverera ett stort flöde är ointressant i tryckavloppssystem om man inte kan göra det till de tryckförhållanden som råder i systemet.

Bakgrund dimensionering av LPS-system

Dimensionering av LPS-system baserar sig på de studier av tryckavloppssystem som Mr. Paul Farrell utförde på 60-talet. Studierna är både teoretiskt underbyggda samt verifierade med mätningar på befintliga system.

Alla LPS-system i hela Skandinavien har under 40 års tid dimensionerats enligt Skandinavisk Kommunaltekniks Tekniska Handbok med maxiflödesmetoden som är anpassad efter teoretiska samt praktiska studier och uppföljningar.

Antal anslutna brukare till systemet står i korrelation med ett flöde som systemet skall klara att hantera, det dimensionerande lastfallet. Det dimensionerande lastfallet är systemets, under normala omständigheter, maximala belastning där funktionen skall kunna bibehållas oförändrad.

Hydraulisk komplexitet

Vid dimensionering av ett tryckavloppssystem skall beaktas att en relativt komplex hydraulisk situation kan råda. Antal driftsfall varierar kraftigt åt vid flertalet anslutna, t ex har ett system med 10 anslutna pumpar 1024 st olika driftsfall på pumparna.

Driftsituationen påverkar sedan var pumpen ligger på pumpkurvan under respektive driftfall. LPS-pumpen har en relativt brant pumpkurva. Detta gör att man enkelt kan fastställa dimensionerande pumpflöde för samtliga pumpar i systemet.

Detta är svårare med en pumphydraulik som har stor variation på flödet tex centrifugalpumpen. Träffsäkerheten blir sämre när man skall ansätta pumparnas dimensionerande flödessituation.